Ekstraordinær innmelding - digitale produksjoner

EKSTRAORDINÆR INNMELDING

Vi søker etter digitale formidlingsprosjekt til Den kulturelle skolesekken (DKS) med mulighet for turné fra september 2020

På bakgrunn av koronapandemien med begrensede turnémuligheter skoleåret 2020/21, inviterer vi med dette til en ekstraordinær innmeldingsrunde  med kort innmeldingsfrist og utvelgelsestid. Ordningen er for nyproduksjon av digitale produksjoner for DKS. Digitale produksjoner kan knyttes til litteratur, musikk, scenekunst, film, kulturarv og visuell kunst, eller kombinere to eller flere av disse uttrykkene. Målgruppen for produksjonene kan være 1.-4. trinn, 5.-7. trinn, 8.-10. trinn, 1.-7. trinn eller videregående skole. Både teknisk og innholdsmessig høy kvalitet er en forutsetning for å bli antatt. Aktører uten teknisk kompetanse må knytte til seg samarbeidspartnere med denne kompetansen. Tematisk står innmeldere fritt, men vi vil nevne at det pekes på følgende satsningsområder i fylkets tildelingsbrev fra Kulturtanken: Samiske kunst- og kulturuttrykk, produksjoner med nynorsk som målform og produksjoner som speiler mangfoldet i samfunnet. I utvelgelsen vil kvalitet innholdsmessig og digitalt, samt relevans for elevene vektlegges. 

Formålet er å stimulere til kreativ nytenkning i en tid med begrensninger knyttet til koronapandemien, slik at elevene kan få en kontinuitet i tilbudet fra DKS. Vi oppfordrer til at det tenkes ut over rent opptak av forestillinger/produksjoner som er tenkt og planlagt som live-opplegg.  Det er videre ikke ønskelig med digitalisering av tilbud som allerede har avtale om turné i DKS, da disse skal kunne turnere når restriksjonene oppheves.

Hvem kan melde inn:
Institusjoner, utøvere og foretak i Trøndelag - gjerne med tilknytning til og erfaring fra turnévirksomhet i Den kulturelle skolesekken. Det kan unntaksvis vurderes prosjekter fra andre steder i landet.

Hva skal leveres og hvordan:
- Prosjektbeskrivelse med redegjørelse for innhold, målgruppe og tekniske løsninger/plattform. Maks 2 A4-sider tekst i PDF

- Kortfattet CV for medvirkende og samarbeidspartnere

- Visuelt og auditivt materiale mottas i form av link til YouTube/Vimeo (sett gjerne en nøkkel og oppgi kode)

- Spesifisert budsjett og finansieringsplan. DKS Trøndelag kan finansiere opp mot 95% av prosjektet

Oppfølging:
Prosjektene som blir valgt ut vil bli fulgt opp av våre fagansvarlige. Når de er ferdigstilte 1. september, tar vi på nytt stilling til om de vil bli benyttet.

Utøvere står fritt til å tilby produksjonen til andre fylker og kommuner.

Innmeldingsfrist og utvelgelse:
Innmeldingsfristen er satt til 18. mai 2020 kl. 12:00, og utvelgelsestiden vil bli så kort som mulig.

Utbetaling skjer i to rater: 80% ved oppstart og 20% etter framvisning av ferdig prosjekt og regnskap. Produksjonene finansieres av den ordinære potten for DKS, de såkalte spillemidlene.

Innmeldinger sendes per e-post til dks@trondelagfylke.no

Spørsmål kan rettes til på e-post til maribak@trondelagfylke.no